FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
In the article three Nobel laureates in chemistry for 2004 and their achievements are presen- ted. Their discovery of the first described function of ubiquitin, namely its participation in the control- led protein degradation is shortly reviewed. Moreover, the role of ubiquitin in the regulation of other cellular processes is shown.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki