FIND ARTICLE

H1 histones in plants - an unexpected features of the universal elements of the epigenetic

H1 histones in higher plants have all the typical characteristics of this class of chromatin structural proteins , as well as in animals , are found in chromatin as nieallelicznych different variants. Due to a considerably simpler construction than in the animals and a smaller number of variants , plants, Arabidopsis thaliana , in particular , are extremely convenient universal model to study the mechanisms underlying the biological function H1 organisms in complex tissue .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki