FIND ARTICLE

LIPIDS DROPLETS: A NEW INSIGHT INTO STRUCTURE, BIOGENESIS AND FUNCTIONS

Lipid droplets are usually spherical organelles. A core of lipid consists of neutral lipids sur- rounded by a phospholipid monolayer. Many proteins bind to lipid droplets. Some of them are involved in lipid metabolism and belong to PAT family. Others are well known from different cell compartments, where they play roles not associated with lipid metabolism. Mechanisms of lipid biogenesis and growth are not clear.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki