FIND ARTICLE

STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS

Chloroplasts of higher plants contain thylakoid membranes differentiated into several cylindri- cal granum stacks of appressed (stacked) membrane which are surrounded by non-appressed (unstacked) helically organized stroma thylakoids. The light reactions of photosynthesis are mediated by chlorophyll- protein complexes – Photosystem I (PSI) and Photosystem II (PSII) differentially embedded in granum and stroma membranes. Moreover, electron transport and conversion of light energy into ATP depend on cytochromes b6f and ATP synthase complexes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki