ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY TARCZYCY – PRZEGLĄD LITERATURY

W ostatnim czasie rozwinęły się możliwości poznania dokładnych mechanizmów oraz przyczyn autoimmunologicznych schorzeń tarczycy. Podstawą jest dogłębne zrozumienie fizjologii i anatomii gruczołu tarczowego oraz zasad działania układu immunologicznego, w zrozumieniu patomechanizmu powstawania zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych tarczycy.

ETIOPATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA AUTOIMMUNIZACYJNEGO ZAPALENIA TARCZYCY TYPU HASHIMOTO

Autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy zwane chorobą Hashimoto jest najczęstszym typem zapalenia tarczycy oraz jedną z najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy. Klinicznie jawne przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy występuje w populacji z częstością szacowaną na 0,1 do 2%, stanowiąc powszechny i istotny problem zdrowotny.

ETIOPATOGENEZA I PATOFIZJOLOGIA OTYŁOŚCI JAKO CHOROBY XXI WIEKU

Tkanka tłuszczowa pełni w organizmie ludzkim wiele funkcji: magazynującą, poprzez gromadzenie tłuszczu w postaci triglicerydów, metaboliczną, termoizolacyjną czy immunomodulującą poprzez wydzielanie licznych cząsteczek zwanych adipocytokinami, wśród których znajdują się: czynnik martwicy guza, interleukina 1, 6, 10, adiponektyna, leptyna, rezysytyna i wiele innych. Z uwagi na tak szeroki zakres wydzielanych cząsteczek tkankę tłuszczową uznaje się za ważny narząd endokrynny.

EPIDEMIOLOGIA OTYŁOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE

Otyłość i nadwaga są uznane przez Światową Organizację Zdrowia za epidemie XIX wieku. Otyłość jest przewlekłą chorobą, powodującą rozwój licznych powikłań, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory czy cukrzyca typu 2. Problem nadmiernej masy ciała jest globalny i dotyczy ponad 2 miliardów ludzi na całym świecie. Chociaż częstość otyłości jest największa w krajach rozwiniętych, to dwie trzecie osób otyłych stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się.

EPIDEMIOLOGIA CHOROBY GRAVESA-BASEDOWA W EUROPIE

Choroba Gravesa-Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy. Choroba Gravesa-Basedowa jest choroba autoimmunologiczną, o złożonej etiopatogenezie, na którą składają się czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. Na obraz kliniczny choroby składają się tyreotoksykoza, rzadziej eutyreoza, wyjątkowo hipotyreoza, wole miąższowo-naczyniowe, orbitopatia tarczycowa, obrzęk przedgoleniowy oraz akropatia tarczycowa. Dane literaturowe dotyczące dokładnej epidemiologii choroby Gravesa-Basedowa są ograniczone.

MOLEKULARNE PODSTAWY DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH

Zaburzenia depresyjne dotykają coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Narastają koszty związane z leczeniem oraz niesprawnością chorych w różnych obszarach życia. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) są obecnie lekami pierwszego rzutu w farmakoterapii depresji. Jednakże ich skuteczność jest ograniczona i przybywa przypadków lekoopornych. Dobrze poznane koncepcje monoaminoergiczne nie wyczerpują wszystkich aspektów leżących u podłoża tego schorzenia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki