ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SUBKOMÓRKOWA RELOKACJA BIAŁEK PIN A REGULOWANY PRZEZ AUKSYNY WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN

W transporcie auksyny pomiędzy komórkami uczestniczą białka należące do trzech rodzin, a mianowicie: białka z rodziny importerów AUX/LAX, transportery ABCB/PGP oraz białka rodziny eksporterów PIN. Poznane dotychczas białka, różniące się kierunkiem oraz mechanizmem transportu, współdziałają w transporcie auksyny przez błonę plazmatyczną. Jednakże w obrębie poszczególnych tkanek, kierunek przepływu auksyny wyznaczają zasadniczo polarnie rozmieszczone w błonie komórkowej nośniki PIN, których lokalizacja podlega ciągłym, dynamicznym zmianom.

RECEPTORY I SZLAKI SYGNAŁOWE REGULUJĄCE SYMBIOZĘ BRODAWKOWĄ I MIKORYZĘ ARBUSKULARNĄ

Symbiotyczne oddziaływania pomiędzy roślinami motylkowatymi a ryzobiami inicjowane są przez syntetyzowane w korzeniach i wydzielane do ryzosfery flawonoidy, indukujące u odpowiednich gatunków i szczepów ryzobiów biosyntezę lipo-chito-oligosacharydowych cząstek sygnałowych – nazywanych czynnikami Nod, aktywujących u rośliny-gospodarza proces brodawkowania (nodulacji). Wiązanie czynnika Nod przez odpowiednie białko receptorowe inicjuje szereg odpowiedzi, w tym m.in. wymusza swoiste zmiany w morfologii włośników korzeniowych, polegające na ich skręceniu i deformacji.

Gibereliny — percepcja i transdukcja sygnału

Komórki aleuronowe izolowane z nasion zbóż oraz uzyskiwane z nich protoplasty są szczególnie użytecznym układem doświadczalnym w badaniach percepcji i transdukcji sygnału giberelinowego. Mimo że dotychczas nie udało się jeszcze zidentyfikować białka receptorowego, to jego lokalizacja na zewnętrznej powierzchni plazmolemy komórek aleuronowych była wielokrotnie potwierdzana.

Percepcja i transdukcja sygnału auksynowego

Szlak transdukcji sygnału auksynowego z miejsca percepcji fitohormonu do miejsca gdzie następuje odpowiedź komórki nie został jeszcze ostatecznie poznany. Szereg wyników sugeruje, że białko wiążące auksyny - ABP1, związane z błonowym białkiem dokującym, jest receptorem współdziałającym z białkiem G. Szlak transdukcji sygnału obejmuje aktywację fosfolipazy A2, która uwalnia wtórne przekaźniki pochodzenia lipidowego aktywujące kinazę białkową regulującą na drodze fosforylacji plazmatyczną H+-ATPazę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki