ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ludzki protoonkogen STAT3 koduje czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w procesach embriogenezy, proliferacji i różnicowania wielu typów komórek, jak również w regeneracji i inwolucji narządów. Reguluje także mechanizmy wrodzonej i nabytej odporności, w tym dojrzewanie limfocytów B. Zwiększoną aktywność białka STAT3 stwierdzono zarówno w nieodwracalnie ukierunkowanych prekursorach limfocytów B, jak i plazmocytach. Nieprawidłowy przekaz sygnału za pośrednictwem białka STAT3 zaobserwowano w dużej liczbie nowotworów, w których indukuje ono transkrypcję genów związanych z hamowaniem apoptozy lub warunkujących postęp cyklu komórkowego. W wielu typach nowotworów, także tych o pochodzeniu limfoidalnym, białko STAT3 ułatwia rozprzestrzenianie się guza przez stymulację angiogenezy i hamowanie odpowiedzi przeciwnowotworowej. STAT3 można uznać za idealny cel interwencji terapeutycznej.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki