ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Komórki macierzyste o mezenchymalnym rodowodzie znajdują coraz szersze zastosowanie do sterowanej regeneracji tkanek dlatego wyzwaniem współczesnej stomatologii staje się wykorzystanie komórek macierzystych izolowanych z miazgi ludzkiego zęba do sterowanej regeneracji zębiny. Badania prowadzone in vitro i in vivo oraz szczegółowa analiza molekularna świadczą o istnieniu takiej możliwości. Obecnie z powodzeniem wykorzystuje się komórki izolowane ze szpiku kostnego do leczenia zespołów autoimmunologicznych oraz chorób nowotworowych. Pomimo iż komórki szpiku kostnego znalazły zastosowanie kliniczne, to obciążający pacjenta sposób ich izolacji skłania do podejmowania prób pozyskania komórek macierzystych z innych, bardziej dostępnych źródeł. Zastosowanie metod badawczych biologii molekularnej wykazało, że źródłem multipotencjalnych komórek macierzystych może być miazga zęba. Właściwie kontrolowana stymulacja środowiska hodowli komórkowej inicjuje różnicowanie komórek macierzystych miazgi zęba w odontoblasty. W warunkach in vivo komórki te tworzą zębinę oraz kompleks miazga-zębina. Spodziewamy się, że w przyszłości wykorzystanie komórek macierzystych z miazgi zęba stworzy możliwość odbudowy zmineralizowanych tkanek zęba z zastosowaniem biologicznych materiałów odtwórczych. Na podstawie przeglądu najnowszego piśmiennictwa dokonano charakterystyki komórek macierzystych izolowanych z miazgi ludzkich zębów oraz wskazano możliwości ich wykorzystania dla celów stomatologicznych. Ponadto, porównano komórki miazgi zęba z komórkami pochodzącymi ze szpiku kostnego.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki