ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ścieżki sygnałowe zależne od białek NF-kB są kluczowym elementem komórkowej odpowiedzi na stres. U ssaków rodzinę NF-kB tworzy pięć białek NF-kB/Rel, będących czynnikami transkrypcyjnymi, oraz cztery białka IkB, będące swoistymi inhibitorami tych czynników transkrypcyjnych. Aktywacja NF-kB polega na odłączeniu ufosforylowanego inhibitora IkB, po którym następuje transport czynnika transkrypcyjnego do jądra komórkowego. Czynniki transkrypcyjne NF-kB mogą uczestniczyć w regulacji ekspresji kilkuset genów istotnych m.in. dla proliferacji, apoptozy, odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnych. Ścieżka sygnałowa zależna od NF-kB interferuje z dwoma innymi szla- kami komórkowej odpowiedzi na stres zależnymi od p53 i HSF1, a od równowagi między ekspresją genów regulowanych przez wszystkie trzy czynniki transkrypcyjne zależy prawidłowe funkcjonowanie komórki w warunkach stresu. Wszystkie trzy ścieżki sygnałowe mają istotne znaczenie dla patogenezy szeregu chorób, między innymi nowotworowych oraz dla skuteczności leczenia tych chorób.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki