ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Auksyny, hormony roślinne, regulują szereg różnorodnych procesów związanych ze wzrostem i rozwojem roślin. W odpowiedzi na hormon indukowane są szybkie zmiany zachodzące na poziomie błony komórkowej oraz zmiany w ekspresji genów. Dla poznania molekularnych podstaw działania auksyny kluczowe znaczenie ma identyfikacja receptorów hormonu. Różnorodność procesów fizjologicznych regulowanych przez auksyny wskazuje na możliwość funkcjonowania kilku niezależnych mechanizmów percepcji auksyny. Obecnie przyjmuje się, że w percepcji hormonu uczestniczą dwa receptory: białko wiążące auksynę (ABP1), o poznanej strukturze przestrzennej, ale wciąż trudnej do zdefiniowania funkcji fizjologicznej oraz białkowy inhibitor transportu auksyn (TIR1) uczestniczący w indukowanej przez auksyny ekspresji genów. ABP1 pośredniczy we wczesnych odpowiedziach na auksynę zachodzących na poziomie błony komórkowej. Funkcjonuje ono także we wzroście i podziałach komórek. Wewnątrzkomórkowy receptor TIR1 jest składnikiem multimerycznego kompleksu ligazy ubikwitynowej i występuje w jądrze komórkowym. Białko to reprezentuje nowy typ receptora, który reguluje ekspresję genów zależnych od auksyn przez poliubikwitynację, a następnie degradację białkowych represorów transkrypcji. W prezentowanej pracy przedstawiono postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w badaniach nad molekularną strukturą, miejscem wiązania i aktywnością receptorów auksyny.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki