ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

Cukry są nie tylko głównymi końcowymi produktami fotosyntezy, transportowanymi i magazynowanymi w różnych organach roślin ale pełnią również funkcje regulacyjne. Zmiany stężenia cukrów w tkankach oddziałują na przebieg wielu procesów metabolicznych: fotosyntezę, oddychanie, biosyntezę białek, gospodarkę azotową, hamując lub wzmagając ich intensywność. Zmiany w zawartości cukrów wpływają także na ekspresję szeregu genów. Akumulacja cukrów w tkance powoduje z reguły represję genów kodujących białka strukturalne i enzymatyczne niezbędne w procesie fotosyntezy, niedobór cukrów natomiast wzmaga ich ekspresję. Geny kodujące białka enzymatyczne związane z metabolizmem sacharozy (syntaza sacharozy, inwertazy) oraz enzymy uczestniczące w syntezie skrobi (pirofosforylaza ADP-glukozy) są indukowane przez sacharozę i glukozę.

W pracy dyskutowana jest rola heksokinazy oraz transporterów glukozy i sacharozy w percepcji cukrów i transdukcji sygnału w komórkach roślin wyższych.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki