ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Medulloblastoma jest nowotworem ośrodkowego układu nerwowego najczęściej występującym u dzieci. Obecnie głównymi metodami w walce z rdzeniakiem zarodkowym są chemioterapia, radioterapia oraz chirurgiczne resekcje guza. Wiek młodych pacjentów jest szczególnie istotny, ponieważ ogranicza możliwości pomocy. Typowe leczenie niesie ze sobą szereg powikłań oraz skutków ubocznych. Nadzieje na opracowanie swoistej terapii dają badania nad angiogenezą rdzeniaka zarodkowego. Angiogeneza jest procesem złożonym z wielu etapów prowadzących do powstania nowych naczyń krwionośnych. Zapoczątkować ją może czynnik proangiogenny, hipoksja, natężona produkcja tlenku azotu przez komórki endotelium, bądź naprężenie ścinające przepływającej przez naczynie krwi oddziałujące na komórki śródbłonka. Najistotniejszym czynnikiem indukującym angiogenezę jest VEGF. Proces tworzenia nowych naczyń jest zahamowany, gdy czynniki proangiogenne zostaną zdominowane przez czynniki antyangiogenne. Angiogeneza jest procesem fizjologicznym, jednakże może warunkować wzrost i rozwój guza, ponieważ komórki nowotworowe potrzebują dostępności tlenu i składników odżywczych. W początkowej fazie rozwoju guza, gdy ilość obecnych naczyń krwionośnych nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na tlen występuje hipoksja. Drugą możliwą drogą indukcji angiogenezy jest produkcja czynników proangiogennych przez komórki nowotworowe lub inne komórki otaczające nowotwór. Cechą naczyń powstałych w procesie nowotworzenia jest dezorganizacja. Odmiennie od naczyń rozwiniętych w sposób fizjologiczny, te mają ograniczone możliwości podaży krwi i tym samym stan hipoksji się utrzymuje stymulując dalszą angiogenezę. Nowe naczynia warunkują przetrwanie nowotworu oraz przerzutowanie, które determinuje rozwój choroby i ogranicza skuteczność leczenia. Niestety przebieg angiogenezy w przypadku rdzeniaka zarodkowego nie jest dobrze zbadany. Dotychczasowe badania wskazują, że jest to guz naczyniozależny co warunkuje jego złośliwość i zdolność przerzutowania. Dalsze badania i pogłębienie wiedzy na temat tego procesu u medulloblastoma dają nadzieję na opracowanie terapii celowanej uboższej w efekty uboczne oraz szansę na dłuższe przeżycie młodych pacjentów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki