ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 

TCR/CD3 jest kompleksem ośmiu podjednostek, który wskutek stymulacji antygenowej inicjuje serię procesów biochemicznych w limfocycie T prowadzących do zmiany stanu aktywności komórki. Pełnienie właściwych funkcji efektorowych przez limfocyty T umożliwia charakterystyczna struktura, w której wyróżnia się dwie funkcjonalnie odmienne części: region polimorficzny, służący do swoistego rozpoznawania antygenów (receptor TCR), oraz region wysoce zachowawczy, pośredniczący w transdukcji sygnału aktywującego limfocyt T (kompleks CD3). Wszystkie podjednostki kompleksu CD3 uczestniczą w aktywacji komórki T oraz w syntezie i transporcie całego receptora do powierzchni błony komórkowej. Szczególna pozycja homodimeru z-z wynika z obecności w częściach cytoplazmatycznych każdego z łańcuchów z aż trzech sekwencji ITAM, odgrywających kluczowa rolę we wczesnych etapach przekazywania sygnału w limfocycie T, oraz maskowania sygnału internalizacji receptora. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat struktury kompleksu TCR/CD3, a także udziału jego poszczególnych podjednostek w procesach związanych z powstawaniem kompletnego receptora oraz jego przemieszczaniem się w obrębie limfocytu T, z uwzględnieniem transportu do błony komórkowej oraz jego poaktywacyjnej internalizacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki