ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Angiogeneza jest jednym z najbardziej istotnych czynników warunkujących wzrost i rozwój nowotworów. Większość guzów litych wykazuje zwiększony stopień unaczynienia. Dotyczy to także siatkówczaka – nowotworu wieku dziecięcego, rozwijającego się z komórek nerwowych siatkówki. Doniesienia literaturowe potwierdzają udział głównego regulatora angiogenezy – naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w patogenezie siatkówczaka. Intensywna angiogeneza nowotworowa wiąże się z dużym potencjałem inwazyjnym guza (naciekanie błony naczyniowej, nerwu wzrokowego), co jednocześnie przekłada się na niekorzystne rokowanie dla pacjenta. Z drugiej jednak strony, tak duże znaczenie VEGF dla rozwoju nowotworu stwarza nowe możliwości terapeutyczne. Wydaje się, że terapia z zastosowaniem bewacyzumabu – inhibitora VEGF w znaczący sposób hamuje proces neowaskularyzacji, a tym samym rozwój nowotworu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki