ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wykorzystanie produktu białkowego genu env, gp160, do immunizacji przeciwko wirusowi HIV-1

Celem pracy jest przedstawienie prób immunizacji przeciwko HIV-1 za pomocą produktów białkowych genu env. Nowo opracowane techniki pozwoliły na zastąpienie konwencjonalnych metod szczepienia, które w przypadku wysoce zmiennego wirusa HIV-1 okazują się nieskuteczne i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, takich jak: immunizacja za pomocą rekombinowanych wirusów jako wektorów czy też "nagim" DNA. Wyniki tych badań są obiecujące i wskazują drogę do rozwiązania problemu.

Efekty cytotoksyczne w infekcji wirusem HIV-1, wywołane za pośrednictwem glikoproteiny 120

W pracy przedstawiono sposób infekcji wirusem HIV-1 i rolę glikoproteiny 120 (gp120) w tym procesie. Białko gp120 jest odpowiedzialne za szereg zjawisk wywołanych zakażeniem HIV-1. Przeciwko epitopom gp120 rozwijają się odpowiedzi humoralna i komórkowa. Jednakże, z powodu wysokiego stopnia zmienności tego białka, wywołanego mutacjami, w trakcie trwania infekcji odpowiedzi testają się nieefektywne. Ponadto, białko gp120, jak wynika z rezultatów licznych badań, powoduje zmniejszenie liczby limfocytów T CD4+ krwi obwodowej, zarówno zakażonych, jak i niezakażonych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki