ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Jądrowe receptory heterodimeryczne: konstytutywny receptor androstanu (CAR), receptor pregnanu X oraz receptor steroidów i ksenobiotyków (PXR/SXR) wiążą się z wieloma nieswoistymi ligandami, takimi jak endogenne toksyczne metabolity oraz egzogenne ksenobiotyki. Po aktywacji przez ligandy receptory mają zdolność indukcji i stymulacji ekspresji genów cytochromów P450. Swoiste miejsce odpowiedzi w DNA, rozpoznawane i wiązane przez receptor pregnanu X oraz receptor ksenobiotyków i steroidów występuje głównie w promotorze genów cytochromów CYP3A, zaś element odpowiedzi konstytutywnego receptora androstanu – w promotorze CYP2A. Obydwie rodziny cytochromów odgrywają główną rolę w metabolizmie ksenobiotyków oraz w procesach detoksykacji. Omawiane receptory są zlokalizowane w wątrobie i jelitach, tam gdzie mają miejsce reakcje detoksykacyjne. Opisano swoistość gatunkową obu receptorów, ich wybiórczość względem ligandów oraz wzajemne interakcje.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki