ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Ekspresja STAT3 w limfocytach b prawidłowych i transformowanych nowotworowo

Ludzki protoonkogen STAT3 koduje czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w procesach embriogenezy, proliferacji i różnicowania wielu typów komórek, jak również w regeneracji i inwolucji narządów. Reguluje także mechanizmy wrodzonej i nabytej odporności, w tym dojrzewanie limfocytów B. Zwiększoną aktywność białka STAT3 stwierdzono zarówno w nieodwracalnie ukierunkowanych prekursorach limfocytów B, jak i plazmocytach.

Ekspresja proto-onkogenu BCL-6 w prawidłowych i nowotworowych komórkach B

Ludzki protoonkogen BCL6 koduje represor transkrypcji niezbędny do tworzenia ośrodków rozmnażania (GC), odpowiedzi T-zależnej, regulacji różnicowania komórek B oraz modulacji sygnałów z receptora limfocytów B. Wysoki poziom ekspresji BCL6 obserwowany jest w komórkach B w GC, natomiast niski w pre-GC, w bardziej zróżnicowanych komórkach B pamięci i w plazmocytach. BCL-6 funkcjonuje jako potencjalny represor transkrypcji różnych genów docelowych, ale jego dokładna rola jest niejasna.

Antygen CD34 i komórki CD34 pozytywne

KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka. Sugeruje się, że komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego są zdolne do zapoczątkowania rozwoju wielu typów komórek, włącznie z komórkami nerwowymi, mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego, komórek wątrobowych, nabłonka jelit, skóry, płuc i nerek. Najważniejszym pozytywnym markerem dla ludzkich hematopoetycznych i progenitorowych komórek macierzystych jest antygen CD34.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki