ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Apoptoza, przez dekady uważana za jedyny rodzaj programowanej śmierci komórki, pełni kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Wyniki badań, prowadzonych w ostatnich latach, dowodzą, że w zależności od typu komórki, rodzaju czynnika szkodliwego i jego intensywności komórka może być kierowana na drogę apoptozy lub ulegać innym, stosunkowo niedawno poznanym typom programowanej śmierci. Zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Nazewnictwa śmierci Komórkowej NCCD (Nomenclature Committee on Cell Death), wśród mechanizmów obumierania komórek poza apoptozą wyróżniono między innymi autofagię, katastrofę mitotyczną, anoikozę, paraptozę, degenerację Walleriana, entozę, oraz keratynizację. W powyżej pracy przedstawiono krótką charakterystykę wymienionych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem apoptozy i autofagii oraz metod detekcji tych mechanizmów. Rozpatrzono także potencjalne powiązania pomiędzy programowaną i nieprogramowaną śmiercią komórki. Metodyka wykrywania typów śmierci komórkowej opiera się na technikach mikroskopowych, służących do obserwacji charakterystycznych zmian morfologicznych oraz na metodach genetycznych i biochemicznych, umożliwiających wykrycie odpowiednio genetycznych lub białkowych markerów zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. Pomimo dostępności licznych metod badawczych, rozróżnienie poszczególnych rodzajów śmierci komórkowej zarówno programowanej, jak i nieprogramowanej nadal przysparza trudności. NCCD zaleca stosowanie co najmniej dwóch metod identyfikacji obumarłych komórek, np. mikroskopii i metod biochemicznych, umożliwiających ocenę różnych markerów danego procesu.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki