ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
23
Date of issue: 
Choroby układu sercowo-naczyniowego mają szeroki zasięg społeczny, są pierwszą przyczyną zgonów chorych spośród wszystkich grup. Natomiast leczenie samego zawału, pomimo istotnego postępu w tej dziedzinie, jest daleko niezadowalające. Z powodu braku wystarczająco intensywnego mechanizmu auto-regeneracji mięśnia sercowego, leczenie zawału, zwłaszcza odległego w czasie, jest w zasadzie tylko objawowe i nie zapobiega niekorzystnemu przemodelowaniu organu prowadzącemu do niewydolności krążenia lub wręcz zgonu. Zastosowanie inżynierii tkankowej stało się jedną z nielicznych metod regeneracji nieodwracalnie uszkodzonego rejonu miokardium po zawale. W intensywnych badaniach przedklinicznych na myszach, szczurach, królikach, owcach wykazano niewątpliwie pozytywny wpływ komórek macierzystych na poprawę kurczliwości mięśnia sercowego oraz jego podstawowych parametrów hemodynamicznych, pochodzących z mięśniowego rezerwuaru tkankowego lub ze szpiku kostnego. Podkreśla się jednak niepełną kompatybilność pomiędzy endogennymi kardiomiocytami biorcy a ektopowo przeniesionymi komórkami dawcy. Często implantowane do serca komórki pochodzą od tego samego osobnika, jednak ich elektrofizjologiczne przewodzenie bodźców i ekspresja niektórych genów są poniżej oczekiwań. Pomimo to beneficja (poprawa kurczliwości serca i jego frakcji wyrzutowej) jest ewidentna i statystycznie znamienna. W pierwszych badaniach fazy klinicznej (w tym w badaniach własnych) z zastosowaniem mioblastów wykazano bezpieczeństwo podawania prekursorowych komórek mięśniowych przy okazji zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego oraz przy podaniu przezskórnym, jak również zaobserwowano u pacjentów poprawę frakcji wyrzutowej, po ok. 3–4 mies. od zabiegu. Nie zauważono żadnych istotnych skutków ubocznych podawania autologicznych mioblastów, co stanowi czynnik zachęcający do wprowadzenia badań klinicznych fazy II.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki