ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN – HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA

Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między czynnikami endogennymi a środowiskiem. Wśród różnych bodźców zewnętrznych, światło odgrywa kluczową rolę regulacyjną w procesie morfogenezy i prawidłowym funkcjonowaniu organizmów. Rośliny wyczuwają zmiany natężenia, jakości i kierunku padania światła słonecznego i dostosowują do nich swój cykl życiowy. Zidentyfikowano wiele białek, które są zaangażowane w liczne procesy rozwojowe u roślin regulowane przez światło.

MOLEKULARNY MECHANIZM RYTMÓW OKOŁODOBOWYCH U ROŚLIN

Rotacja ziemi wokół własnej osi prowadzi do zmian intensywności światła oraz temperatury, które określają cykl dzień-noc. Większość organizmów koordynuje własny cykl życiowy poprzez dostosowanie przebiegu procesów metabolicznych do zmian w środowisku. Synchronizacja tempa procesów fizjologicznych z cyklicznymi zmianami w środowisku osiągana jest za pomocą wewnętrznego mechanizmu kontrolującego upływ czasu zegara biologicznego.

REGULACJA KWITNIENIA PRZEZ ŒŚWIATŁO

Kwitnienie rośœlin jest złożonym procesem fizjologicznym zależnym od wielu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przejœcie rośœlin ze stanu wegetatywnego do generatywnego jest u Arabidopsis thaliana kontrolowane przez kilka szlaków rozwojowych. U większoœści rośœlin proces zakwitania zależy od czynników śœrodowiskowych, takich jak: temperatura oraz œświatło. Szlak zależny od jakośœci œświatła związany jest ze zjawiskiem zwanym syndromem zacienienia. Przyspieszenie kwitnienia podczas syndromu zacienienia jest zależne od trzech cząsteczek: PHYB, białka PFT1 oraz genu FT.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki