ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 27
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2000

- 286 strony: 273
Neurokininy to grupa peptydów występująca w układzie nerwowym ssaków. Charakteryzują się one występowaniem...
Tom: 28
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2001

- 182 strony: 163
TCR/CD3 jest kompleksem ośmiu podjednostek, który wskutek stymulacji antygenowej inicjuje serię procesów...
- 196 strony: 183
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami uważa się, że gen i jego białkowy produkt mogą brać udział w procesie...
- 218 strony: 197
Dominującym składnikiem genomu roślin okrytozalążkowych są sekwencje powtarzalne, w tym retroelementy....
- 242 strony: 219
Pierwotne komórki zarodkowe człowieka otrzymano z węzłów zarodkowych blastocyst i z kilkutygodniowych...
- 262 strony: 243
W relatywnie krótkim okresie zagadnienia dotyczące replikacji chromosomów znalazły się w centrum...
- 276 strony: 263
Białka RAS odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania się komórek, biorąc udział w...
- 296 strony: 277
Połączenia międzykomórkowe typu gap są w organizmach wielokomórkowych niezbędnym elementem utrzymującym...
Tom: 29
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2002

- 202 strony: 181
Poznane dotychczas roślinne peptydy sygnałowe (SCR, CLAVATA3, fitosulfokina-a, systemina, ENOD40)...
- 220 strony: 203
Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną....

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki