FIND ARTICLE

Genetically modified plants and strategies for treatment of soil with heavy metals

Heavy metals both these trace elements necessary for life , as well as those niepełniące any physiological functions constitute a serious threat to human and animal health . Human activities has led to the emergence of huge amounts of these metals in soils around the world. Due to the high toxicity of heavy metals , there is an urgent need to develop more efficient and cheaper methods of soil remediation . Conventional methods of soil remediation are inefficient and expensive , and often result in the destruction of natural habitats .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki