FIND ARTICLE

Cerebellin biosynthesis, the presence and the role of

Cerebellin is a relatively new and little-known neuropeptide, built of 16 amino acids. It is now known about the existence of four precursor proteins termed precerebeliny. Within a single species for each precerebellins genes located on different chromosomes, but in each case consist of three exons. Comparison between precerebellins between different species reveals their very high homology.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki