FIND ARTICLE

Effect of vanadium on the economy cukrowš body and the course of other cellular processes

Interest potencjalnš rols of compounds of vanadium in human therapy stems from interesujšcych and obiecujšcych test results using this element and dotyczšcych primarily its ownership insulin- imitative . Among the most important biological properties appears to be the ability of vanadium derivatives number of parameters to normalize disturbed in diabetes. It involves minimizing the basic pathological disorders such as hyperglycaemia , hyperlipidmia or reduced insulin sensitivity and overall regulation of the metabolism of sugars and lipids and reversing secondary symptoms of the disease.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki