FIND ARTICLE

Participation of molecular cytogenetics in search of clonal proliferation of leukemic cells

Chromosome abnormalities arising leukemia cells by means of clonal evolution in nearly half of the surveyed patients with chronic lymphocytic leukemia are detected using cytogenetic analysis methods metafazalnych cells in vitro after stimulation with mitogens or cell type-molecular-FISH techniques or interfazalnych metafazalnych cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki